Roots & Zoeken

Het ICBF doet dienst als aanspeekpunt indien je een rootsreis naar je geboorteland Colombia en eventueel een zoektocht naar biologische familie plant. Het ICBF kan je een kopie van jouw adoptiedossier bezorgen, mocht je zelf niet in het bezit zijn van je dossier. 

Dossierinzage

In 1990 kwam de nieuwe regelgeving met betrekking tot adoptiedossiers. Alle administratieve of gerechtelijke documenten en verslagen over het adoptieproces dienden onder geheimhouding bewaard te worden en dit voor een termijn van dertig jaar.

Deze geheimhouding kan worden opgeheven als aan de ‘Defensor de Familia’ een met redenen omkleed verzoek wordt gedaan.
Het verzoek kan worden ingediend door de geadopteerde, met toestemming van de adoptieouders indien minderjarig. In de wet wordt ook verklaard dat iedere geadopteerde recht heeft zijn herkomst en familieband te kennen, maar dat het aan de adoptieouders is om te bepalen of een minderjarige daar aan toe is.

De afstandsmoeder of biologische familie heeft volgens de Colombiaanse wetgeving niet het recht om te zoeken naar het kind dat in adoptie geplaatst werd. Alle juridische banden tussen de biologische ouder(s) en kind zijn doorgesneden, en dit ingevolge de uitspraak van de 'volle adoptie'. De biologische ouder heeft vervolgens ook geen recht op inzage in het adoptiedossier.

Voordat deze wet van kracht ging, werden in de praktijk adoptiedossiers ook al lang bewaard. Het systeem blijkt echter niet altijd even efficiënt. Soms komt het voor dat men dossiers niet meer kan vinden, zeker als het om een ouder dossier gaat (uit de jaren zeventig).

Regelgeving

Samenvattend kunnen we stellen dat na de adoptieprocedure er wettelijk gezien een geheimplicht van 30 jaar op het adoptiedossier berust. Deze geheimplicht kan slecht in bepaalde gevallen eerder onderbroken worden door:

  • het adoptiekind, als deze de meerderjarige leeftijd (18 jaar) heeft bereikt
  • de adoptieouders, op expliciet verzoek van het minderjarige adoptiekind
  • indien strikt noodzakelijk, vb. omwille van medische redenen die kennis over de medische voorgeschiedenis noodzakelijk maakt

Procedure

Het ICBF doet dus dienst als aanspeekpunt indien je een rootsreis naar je geboorteland of een zoektocht naar biologische familie plant. Het ICBF kan je eventueel ook een kopie van jouw adoptiedossier bezorgen.

ICBF verwacht een schriftelijk verzoek en, indien je nog minderjarig bent, de toestemming van je adoptieouders. Dit formulier kunnen we je bezorgen of je kan het downloaden via de site van het ICBF en per mail indienen. Indien je de Spaanse taal niet machtig bent, zetten we je op weg en kan je gebruik maken van de Nederlandse vertaling die we voorhanden hebben. Dit kan je helpen om je verzoek correct in te vullen. 

Een uitgebreide voorbereiding met begeleiding voor zowel de geadopteerde als de biologische ouder/familie is cruciaal in elk zoekproces. ICBF raadt dit aan in de aanloop naar elke rootsreis. De buitenlandse partners (adoptiediensten) kunnen hier mede garant voor staan.
Verder kan ook de Ambassade van Colombia in Brussel aangesproken worden, eventueel voor het opstellen van notariële volmachten die nodig zijn om zoekwerk door derden ter plaatse mogelijk te maken.