Roots en Zoeken

Photo by Lotus Head from FreeImages

Instanties

Het ‘Post Adoption Services' aanbod van Abba Adoptions beoogt een goede samenwerking tussen de Zuid-Afrikaanse en de buitenlandse partners, zijnde de centrale autoriteiten en/of de erkende adoptiediensten. Dit omdat adopties uit Zuid-Afrika gecatalogiseerd staan als 'gesloten' adopties, waarbij rechtstreeks contact tussen geadopteerden en afstandsouders niet is toegstaan. Wanneer je dus werk wil maken van een officiële rootsreis met bijhorend zoekwerk, dan voorziet het ‘Post Adoption Services' programma:

 • Communicatie tussen alle betrokken partijen binnen de adoptiedriehoek
 • Aanspreekpunt voor terugkerende geadopteerden en hun adoptieouders met interesse in een bezoek aan hun geboorteland
 • Bijstand bij zoekvragen, vraag tot dossierinzage, vraag tot bezoek aan de instelling waar de geadopteerde destijds verbleef of aan zorgfiguren van weleer
 • Zoekwerk en/of bijstand verlenen bij de voorbereiding van een eventuele ontmoeting met de biologische ouder(s) of familie.

Regelgeving Roots & Zoeken

Alle internationale adopties via AFM Abba-Adoptions zijn dus ‘non-disclosed’ oftewel gesloten adopties. Dit betekent, volgens de adoptiewetgeving in Zuid-Afrika, dat:

 • kinderen toegang hebben tot hun adoptiedossier vanaf meerderjarigheid (18 jaar)
 • alle betrokken partijen (geadopteerde, adoptieouders, biologische ouder(s) toegang hebben tot het adoptieregister ééns het kind 18 jaar werd
 • onderzoek gebeurt door de Adoptieambtenaar of een social worker die begeleiding voorziet tijdens dit zoekproces.

Beleid & Procedure Abba Adoptions

Abba Adoptions maakt een duidelijk onderscheid tussen:

 • vakantie
 • officiële rootsreis
 • roots-en zoekvragen

Abba heeft een werkovereenkomst afgesloten met Break-away met betrekking tot alle officiële rootsreizen en rootsonderzoeken. Volgens deze overeenkomst hebben Break-away en Roundabout Travel momenteel het exclusieve mandaat om officiële adoptie-gerelateerde contacten en bezoeken te coördineren.

 1. Vakanties aan het land: adoptiegezinnen keren na de adoptie vaak terug naar Zuid-Afrika om tijd door te brengen in het geboorteland van hun kinderen. In geval van een toeristische vakantie hoeft men Abba of je adoptiedienst niet op de hoogte te stellen van je reis. 
 2. Officiële rootsreis aan het geboorteland gecombineerd met adoptie-gerelateerde bezoeken: bv. een bezoek aan het baby home. Bij het plannen van een dergelijk bezoek, kan Break-away assisteren inzake je reizenbehoeften. Deze bezoeken richten zich niet echt op het adoptieproces, hoewel bezoeken aan het baby home waar mogelijk kunnen worden geregeld. Abba beschouwt deze bezoeken als officiële rootsbezoeken en dienen te worden gemeld aan je bemiddelingsorganisatie voor registratiedoeleinden.Het Post Adoption Service Notice FORMULIER dient te worden ingevuld en ten minste één maand van tevoren overgemaakt aan Abba en Break-away /Roundabout. Dit kunnen wij samen met je opnemen. 
 3. Reis in het kader van een zoektocht naar biologische afkomst: dit is volgens de Zuid-Afrikaanse wetgeving alleen toegestaan nadat het adoptiekind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Verder dient het initiatief en de noodzaak hierom van de geadopteerde zelf te komen en niet van de ouder(s). Deze bezoeken worden beschouwd als officiële rootsbezoeken en dienen te worden gemeld aan je bemiddelingsorganisatie voor registratiedoeleinden. Ook hier dien het Post Adoption Service Notice FORMULIER te worden ingevuld en ten minste drie maanden van tevoren overgemaakt aan Abba en Break-away /Roundabout. 

Rootsonderzoek door de adopieouder(s)

Abba beveelt aan dat de volgende procedures worden gevolgd voor officiële rootsbezoeken of oorsprongsonderzoeken door adoptieouders, na de adoptie:

Officiële rootsbezoeken voordat het kind 18 jaar oud is:

 • De adoptieouders nemen contact op met de adoptiedienst die Abba op de hoogte zal stellen van hun wens om te reizen.
 • De adoptieouders vullen het ‘Post Adoption Service Notice FORMULIER in en bezorgen dit aan Abba en Break-away / Roundabout Travel. Om te kunnen assisteren bij de planning, dienen ouders dit formulier ten minste één maand voorafgaand aan de geplande reis te bezorgen.
 • Break-away/Roundabout neemt de coördinatie van alle officiële contacten binnen het formele adoptiesysteem of met rolspelers die betrekking hebben op het adoptieproces voor zijn rekening: een bezoek aan het baby home, ontmoeting met abba-medewerkers, verzorgers, bezoek aan de streek waar kind is geboren enz. Break-away/Roundabout kan ook helpen bij reis- en verblijfsbehoeften of arrangementen indien nodig.

Zoekwerk naar afkomst en/of biologische verwanten en de geadopteerde is 18 jaar of ouder

1. Dit zoekwerk en bezoeken zijn wettelijk vastgelegd in de Kinderwet, Wet 38 van 2005. Overeenkomstig de wet kan elk oorsprongsonderzoek met betrekking tot de identificatiedetails van de specifieke adoptie alleen worden waargenomen door de erkende adoptieverschaffer en met de hulp van de Zuid-Afrikaanse Adoptiegriffier.

2. Deze diensten kunnen enkel verleend worden nadat het adoptiekind 18 jaar werd en op verzoek van de geadopteerde zelf.

3. Gezien de complexiteit, intensieve voorbereiding en beschikbaarheid van personeel dient men ten minste 3 maanden voor de afreis Abba op de hoogte te stellen.

4. Rootsreizen in het kader van zoekwerk moeten via de bemiddelingsorganisatie worden geregeld, die daarop contact opneemt met Abba en Breakaway / Roundabout. Het ‘Post Adoption Service Notice FORMULIER wordt ingevuld en bevat details over uw afkomst en toeristische behoeften, data en beschikbaarheid.

5. Geadopteerden en hun ouders, evenals de biologische familie moeten begeleiding krijgen ter voorbereiding van de eigenlijke ontmoeting.

6. Indien de geboortefamilie getraceerd kan worden en bereid blijkt om de geadopteerde te ontmoeten, zal er eerst de nodige counseling plaatsvinden voorafgaand aan een ontmoeting van het kind met de biologische familie.

7. Het is onze ervaring dat adoptie-gerelateerde bezoeken (2 tot 3 dagen) best bij aanvang van je reis worden gepland. Hierdoor is er de nodige tijd en flexibiliteit indien geplande afspraken alsnog verplaatst dienen te worden omwille van beschikbaarheid van de biologische familie.

Nog een laatste woordje van Abba Adoptions….

Belangrijk om te begrijpen is dat het adopiekind emoties en gevoelens kan ervaren die in verband staan met zijn of haar tijd/opgroeien in Zuid-Afrika; een bepaalde geur of iets anders kan onverwacht (goede en slechte) herinneringen naar boven halen, die op hun beurt nieuwe vragen over achtergrond en biologische familie kunnen oproepen. Wees dus extra aandachtig en zorgzaam bij oudere kinderen.

Afhankelijk van de leeftijd en de behoeften van de geadopteerde, zal Abba de bezoeken plannen in overeenstemming met Break-away (Alle gebieden in SA) of Roundabout (Kaapstad). Het is daarom belangrijk om ons zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de voorgestelde reis, zowel over het roots-gerelateerde aspect als de toeristische behoeften.

Verder worden adoptieouders aangemoedigd om nog meer vertrouwd te geraken met het land Zuid-Afrika en zijn mensen, om zo tijdens hun verblijf de cultuur en uitdagingen van het geboorteland van hun kind te begrijpen.

Als onderdeel van uw reisvoorbereiding bent u ook van harte welkom op onze officiële website:

Photo by Chris Visser from FreeImages