Adopties uit Thailand

 

DSWD

In Thailand wordt op vlak van internationale adoptiebemiddeling samengewerkt met de overheid. Thailand is een Haags verdragsland. Zowel de nationale als internationale adopties worden er geregeld door het Department of Children and Youth (DCY), onder het 'Ministry of Social Development and Human Security'. Het DCY bepaalt of een kind al dan niet vrij wordt verklaard voor adoptie. Centraal hierbij staan de rechten van het kind en het Haags verdrag van 1993. Men onderzoekt of het kind geplaatst kan worden bij de biologische familie of verwanten. Indien dit niet kan, gaat men op zoek naar een geschikt kandidaat-adoptiegezin met domicilie in eigen land. Dit noemen ze ‘domestic adoptions’. Pas daarna wordt er gekeken naar interlandelijke adoptie. Het ministerie werkt hiervoor samen met het Child Adoption Center in Bangkok.

Child Adoption Center

Het Child Adoption Center (CAC) in Bangkok is de Thaise nationale gouvernementele instelling die instaat voor de (interlandelijke) adoptieprocedures. CAC maakt deel uit van het Ministry of Social Development and Human Security, Department of Children & Youth. Elk jaar geeft de bevoegde overheid in Thailand aan hoeveel kandidaturen of aanvraagdossiers een welbepaalde adoptiedienst in een welbepaald ontvangend land mag indienen.

Hun werking richt zich aan de ene kant op de kinderen die juridisch-administratief kunnen geplaatst worden via adoptie en anderzijds op de in aanmerking komende families die zich kandidaat stellen voor een adoptieplaatsing.

Photo by Kashfia Rahman from FreeImages

Het Child Adoption Center toetst de dossiers van de kinderen en die van kandidaat-adoptieouders. De toewijzingscommissie of de ‘Child Adoption Board’ bereidt de matching voor en wijst het kind toe aan een geschikt buitenlands kandidaat-adoptiegezin.
De kandidaat-adoptieouders reizen na aanvaarding van het voorgestelde kindje naar Thailand waar ze een viertiental dagen verblijven. Ze bezoeken de instelling waar hun toekomstig adoptiekind verblijft en waar ook de officiële overdracht van het kind plaatsvindt. De adoptieouders moeten persoonlijk verschijnen tijdens de zitting van de Child Adoption Board in Bangkok. Ter plaatse worden de ouders begeleidt door de contactpersoon van hun adoptiedienst in samenwerking met een social worker van het CAC.

Juridisch gaat het om een ‘gewone’ adoptie en geen ‘volle’ adoptie, en de definitieve adoptie-uitspraak vindt pas plaats nadat de plaatsingsdienst in het ontvangende land voldoende gerapporteerd heeft over de aanpassing en ontwikkeling van het kind in het nieuwe adoptiegezin gedurende de eerste zes maanden na aankomst in het gezin. Het Child Adoption Center rapporteert aan het DSWD en verdere instructies worden bezorgd aan de Thaise Ambassade in België, waardoor de adoptieprocedure een definitief karakter kan krijgen.

De redenen waarom kinderen ter adoptie worden voorgesteld, zijn divers. Het kan gaan om kinderen die te vondeling zijn gelegd, verlaten kinderen, of kinderen waarvan de biologische ouder(s) afstand hebben gedaan. Zoals steeds gaat het om kinderen met een belaste achtergrond of een medisch probleem of oudere kinderen.

De kinderen die voor adoptie in aanmerking komen, verblijven in een van de acht staatstehuizen. Daarnaast werkt het CAC ook samen met 4 privétehuizen. Soms worden kinderen tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. De leeftijd van de kinderen varieert van twee tot en met zes jaar of ouder.
Het Child Adoption Center in Bangkok blijft ook na de adoptie ter beschikking van alle betrokken partijen en heeft een aparte afdeling die zich bezighoudt met de roots en zoekvragen van geadopteerden van Thaise afkomst. Er kan beroep worden gedaan op het ‘Post Adoption Services Program’ wanneer:

  •  een geadopteerde later opnieuw verbinding wenst te maken met zijn of haar geboorteland
  • op zoek is naar zijn of haar roots
  • wil uitzoeken in hoeverre er een mogelijkheid is om contact te leggen met zijn of haar geboortefamilie.