Roots & Zoeken

"Wie ben ik? Hoe ben ik anders dan mijn ouders?" Veel geadopteerde kinderen en volwassenen hebben een groot verlangen of de behoefte aan informatie over hun geboortefamilie of om opnieuw verbinding met hen te maken. Deze wens staat los van de familierelaties binnen hun adoptiegezin of van de kwaliteit van het ouderschap dat zij ontvingen. 

                                                                                        

Tieners, op welke leeftijd dan ook geadopteerd, kunnen identiteitsverwarring ervaren wanneer ze geconfronteerd worden met deze fundamentele vragen van adolescentie.

Het is in deze context dat de oprichting van het Post Adoption Services Program van het Child Adoption Center moet gezien worden. Zij kijken er op toe dat adoptiedossiers en essentiële documentatie zorgvuldig bewaard wordt in het kader van latere roots en zoekvragen.

Het recht van het kind om informatie te verkrijgen over zijn of haar afkomst vloeit voort uit het recht om zijn of haar biologische ouders te kennen. Dit staat opgenomen in Artikel 7, lid 1, van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

Wanneer een zoekvraag wordt gesteld door de geadopteerde, de adoptieouders of door de geboortefamilie zal het Child Adoption Center deze eerlijk en onpartijdig behandelen. CAC garandeert transparante adoptiegegevens, met oog voor wederzijds vertrouwen en de rechten van alle betrokken partijen.

Instantie

Het ‘Post Adoption Services Program’ van het Child Adoption Center stoelt op samenwerking met de plaatselijke instellingen, hun beider social workers en de buitenlandse partners, zijnde de centrale autoriteiten of de buitenlandse erkende adoptiediensten. Het ‘Post Adoption Services Program’ voorziet:

  • coördinatie van de communicatie tussen alle betrokken partijen binnen de adoptiedriehoek
  • aanspreekpunt voor terugkerende geadopteerden en hun adoptieouders met interesse in een bezoek aan hun geboorteland: tweejaarlijks aanbod van deelname aan de ‘Nativeland Visit’ (zie verder)
  • bijstand bij zoekvragen, vraag tot dossierinzage, vraag tot bezoek aan de instelling waar de geadopteerde destijds verbleef, zoekwerk of bijstand verlenen bij de voorbereiding van een ontmoeting met de biologische ouder(s) of familie.

Regelgeving

Rootsonderzoek door de geadopteerde kan indien hij of zij de meerderjarigheid (18 jaar volgens Belgisch recht) alsook de nodige emotionele rijpheid heeft bereikt.
Indien jonger dan 18 en vanaf de leeftijd van 10 jaar dient de vraag gesteld te worden met toestemming van de adoptieouders.

Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden in geval van ernstige gediagnosticeerde ziekte bij de geadopteerde, zowel lichamelijk en/of psychisch. In dit geval dient het verzoek vergezeld te zijn van een medisch verslag van de behandelende arts, psychologe of van de nodige rapportage door de maatschappelijk werker.

Adoptieouders die wensen te zoeken naar de geboortefamilie van hun adoptiekind waarbij het kind jonger dan 10 jaar is, kan enkel indien hun kind in behandeling is omwille van een ernstige lichamelijke of psychische problematiek. Een medisch verslag van de behandelende arts is dan vereist.

Een biologische ouder(s) die destijds heeft ingestemd met de adoptie kan in bijzondere omstandigheden een verzoek tot zoeken naar de geadopteerde indienen. Speciale redenen zijn bijvoorbeeld biologische ouders die ernstig ziek zijn, die op zoek zijn naar hun afgestaan kind met het oog op een nalatenschap aan de geadopteerde.

Indien de biologische ouders zijn overleden kan de naaste familie, broers en zussen en familieleden van de geadopteerde (in deze volgorde) verzoeken om in contact te komen met de geadopteerde. In dit geval dient de biologische ouder een schriftelijk bewijs van de relatie met de geadopteerde voor te leggen.

Procedure

Buitenlands geadopteerden met Thaise roots dienen een schriftelijk verzoek te bezorgen aan het Child Adoption Center. Dit kan via de buitenlandse adoptieorganisatie die destijds de adoptie heeft bemiddeld of de bevoegde overheidsinstantie, in naam van de geadopteerde en/of eventueel hun respectievelijke adoptieouders, waarin verzocht wordt gebruik te maken van de ‘Post Adoption Services’ van het CAC.

De ervaring leert ons dat zoekwerk door het CAC tussen de 6 maanden en een jaar in beslag kan nemen.

Een uitgebreide voorbereiding, dat wil zeggen zoek- en reüniebegeleiding en/of therapie voor zowel de geadopteerde, de adoptieouders alsook de biologische ouder/familie is cruciaal in elk zoekproces. Het Child Adoption Center verwacht dat dit plaatsvindt in de aanloop naar elke rootsreis. De buitenlandse partners dienen hier garant voor te staan voor wat betreft de kant van de geadopteerde en, waar van toepassing, het adoptiegezin, en voldoende aandacht te besteden aan de belangrijke verschillen tussen beide culturen.

Het CAC neemt de begeleiding van de geboortefamilie voor haar rekening. Zij doen dit kosteloos.

Het Child Adoption Center beslist in overleg met de buitenlandse adoptiedienst waar de ontmoeting of de hereniging tussen de betrokken partijen kan en zal plaatsvinden. Een social worker van de ‘Post Adoption Services’ moet hierbij aanwezig zijn.

Indien de geadopteerde, het adoptiegezin of de geboortefamilie nadien een blijvend onderling contact wil onderhouden, gebeurt dit steeds via het Child Adoption Center en/of de buitenlandse adoptiedienst.

Vooraleer aan de slag te gaan met een zoekvraag, verwacht het CAC een aantal documenten van de geadopteerde:

  • kopie van het Thaise paspoort van de adopteerde ( bij de adoptie verkregen)
  • kopie van de Thaise geboorteakte van de geadopteerde (bij de adoptie verkregen)
  • kopie van de huisvestingsregistratie (attest van woonst en nationaliteit) van de geadopteerde (na de adoptie verkregen)
  • kopie van de kindstudie (achtergrondinformatie van de geadopteerde)
  • recente foto van de geadopteerde
  • andere nuttige documenten en/of foto’s van vroeger die kunnen helpen bij het zoeken naar het geboortegezin.

Nativeland Visit

Thailand heeft de intentie om 2-jaarlijks 'the Nativeland Visit ' te organiseren. In 2019 vond de 9de editie plaats, en dit van 5 tot 14 juli in Bangkok. Het programma bestond uit twee delen. Doordat zij ook de 40e verjaardag van het Child Adoption Center vierden in 2019, werden naast de Thaise geadopteerden en adoptiefamilies ook de professionelen van de adoptiesector uitgenodigd om aanwezig te zijn gedurende de vermelde periode.

Het volledige programma van een volgende Nativeland Visit kan steeds worden opgevraagd bij FIAC indien interesse. Er is mogelijkheid om gedeeltelijk deel te nemen, alsook kan het volledige programma worden bijgewoond. Op het programma staat o.a. bezoeken aan verschillende kindertehuizen, ecologische en culturele excursies, historische excursies, sportwedstrijden…

Lees hier het verslag naar aanleiding van de deelname van onze FIAC-medewerker Kathleen aan de laatste Nativeland Visit van 2019... 

 


Photo by p s from FreeImages