Adoptieprocedure

De voorganger van FIAC (de adoptiedienst Interadoptie) startte eind jaren negentig van de vorige eeuws een samenwerking met Abba Adoptions als vaste partner in adoptiebemiddeling.. De samenwerking kwam tot stand na contacten met de coördinator en het hoofd van de afdeling binennlandse adoptie van “South Africa Cares for Life”. Buitenlandse adoptie was nieuw voor hen en zij wilden zich hierover grondig informeren. Ook afgevaardigden van de Jeugdbescherming van Pretoria werden bij deze contacten betrokken. Interadoptie werd gastvrij ontvangen in een land dat te kampen had met grote problemen, veroorzaakt door een complexe geschiedenis.

Er werd kennisgemaakt met ‘SA Cares For Life’ en hun werking alsook de plaats waar zij gevestigd waren in Pretoria, in de Gauteng provincie. Men bezocht de townships, ziekenhuizen, kindertehuizen, opvangcentra, kerkgemeenschappen in Pretoria en Johannesburg en er werden contacten gelegd met de Jeugdrechtbanken en de Ambassade en gepeild naar hun standpunten betreffende adoptie. In mei van 1999 werd een eerste proefdossier bemiddeld en na een positieve evaluatie werd de start gemaakt voor een jarenlange samenwerking. 

De overheidsdienst inzake adoptie is nog steeds SACCA, de nationale gouvernementele instelling, gemandateerd inzake internationale adoptieprocedures. SACCA maakt deel uit van het Department of Social Development of het Ministerie van Sociaal Welzijn. Fiac heeft vandaag nog altijd een lopende samenwerking met deze overheid en partner Engo en verzorgt dus nog steeds de plaatsing van kinderen die nood hebben aan een permanente thuis vanuit dit herkomstland.

                                                                                                                                                   

Een adoptiebemiddeling vanuit het herkomstland Zuid-Afrika verloopt in de regel als volgt:

 • Kandidaat-adoptieouders stellen zich voor op door een persoonlijk boek of album samen te stellen met foto's en beschrijvingen, m.a.w. zij stellen een lfe book en een bijhorend profiel op. Deze ‘profiles’ dienen als basis voor een matching.. De kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van de dossierbeheerder wordt alles klaargemaakt om verstuurd te worden naar Zuid-Afrika.
 • Wanneer een kind in aanmerking komt voor buitenlandse adoptie, d.w.z. dat er geen ouders in Zuid-Afrika gevonden zijn, zal ENGO/AFM Welfare Council de gerechtelijke stappen starten voor het afstaan met het oog op adoptie.   
 • In Zuid-Afrika hebben geboorteouders inspraak bij de matching indien zij dit wensen.
 • Fiac-Horizon ontvangt een kindstudie vanuit Zuid-Afrika en bereidt een matching voor. Een kindstudie bevat informatie over de sociale context van het te plaatsen kind, een medisch verslag en een foto.
 • Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Centrale Autoriteit, Kind en Gezin, wordt de formele goedkeuring van de toewijzing afgewacht vooraleer kandidaat-adoptieouders op de hoogte worden gebracht van een toewijzing. 
 • De nazorgmedewerker stelt de kindstudie voor aan de kandidaat-adoptanten. Dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor het eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld. Indien de kandidaat-adoptieouders het voorgestelde kind aanvaarden, wordt dit meegedeeld aan de contactpersoon in Zuid-Afrika.
 • Bij aanvaarding wordt ENGO op de hoogte gebracht.
 • Bijna altijd worden kandidaat-adoptanten binnen een zeer korte periode (2 à 3 weken) na toewijzing in Zuid-Afrika verwacht.
 • Het administratieve proces start: de kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten. 
 • De opening van het erkenningdossier bij FCA wordt aangevraagd. De erkenningaanvraag zelf wordt in Zuid-Afrika afgehandeld, samen met de kandidaat-adoptanten.
 • kandidaat-adoptieouders worden voorbereid op hun afreis tijdens het toewijzingsgesprek.
 • De kandidaat-adoptanten houden rekening met een verblijfsduur van 21 dagen, de adoptieprocedure wordt afgehandeld in Zuid-Afrika.
 • Een adoptie uitgesproken in Zuid-Afrika wordt in België erkend als een VOLLE adoptie.